شرکت فولاد امیرکبیر کاشان  فرم جذب نیروی انسانی  1400/09/11
  1- مشخصات متقاضی:
  
  *نام :    *نام حانوادگی :    *نام پدر :  
  تاریخ تولد :    محل تولد :    *شماره شناسنامه :  
  *کد ملی :    تاریخ صدور شناسنامه :    محل صدور شناسنامه :  
  ملیت :    وضعیت تاهل :    تعداد فرزندان :  
  
  وضعیت خدمت وظیفه :    علت معافیت :  
  آدرس محل کار :    تلفن محل کار :  
  آدرس منزل :    تلفن منزل :  
      تلفن همراه :  
        
  به منظور ثبت اطلاعات در جداول زیر، بعد از ورود اطلاعات در هر سطر بر روی + کلیک نمایید.
  2- سوابق تحصیلی: (از آخرین مدرک شروع شود)
  
تحصیلات
ردیفعنوان مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام محل تحصیلمعدلسال تحصیل
1
  3- دوره های آموزشی تخصصی:
  
آموزش
ردیفعنوان گواهینامهرشته آموزشی تحصیلینام موسسه آموزشیاز تاریختا تاریخ
1
  4- آشنایی با زبان های خارجی:
  
زبان
ردیفزبانگفت و شنودخواندن و نوشتن
1
  5- تجربه و سابقه: (از آخرین شروع شود)
  
تجربیات
ردیفاز تاریختا تاریخنام موسسهعنوان شغلیجمع کل حقوق و مزایادلیل پایان خدمت
1
  *6- شغل مورد درخواست:
  
  7- تعهدات:
  الف: بدینوسیله اعلام می دارم که کلیه اطلاعات مندرج در این پرسشنامه صحیح بوده و در صورتی که خلاف آن ثابت گردد شرکت بدون هیچگونه تشریفات از ادامه کار جلوگیری و اینجانب را از شرکت اخراج نماید.
  ب: تکمیل این پرسشنامه تعهدی برای استخدام اینجانب بوجود نمی آورد.
  کد پیگیری:  
  ارسال

6.0.12.0
گروه دورانV6.0.12.0